Division of Revenue – Who is Eating the Cake?

Jac Bekker MP

DA NCOP Delegate

Speech delivered in the NCOP during the Division of Revenue Bill debate

The division of revenue bill provides for the division of revenue raised nationally to be distributed amongst the three spheres of government.

I believe we all wish the amount was significantly larger and that there was enough for houses for all, free medical care and grants for the deserving indigents so that every citizen could lead a respectable life. This division of revenue will change when gross income increases. The division of revenue will change once the recent census results become available in November this year.

Furthermore it is affected as citizens are moving from one province to another in search of a job or a better life. Migration for a better life from our neighbouring African countries also places stress on our limited resources as discussed today.

Ons het nie ‘n probleem met die verdeling of die formule vir die verdeling nie. Ons het ‘n problem met die grootte van die koek wat verdeel moet word en wie plunder daaraan.

Ons het gister ‘n voorlegging van die Nasionale Ontwikkelings-plan deur Minister Trevor Maunal aangehoor. Dit is uitstekend en ons ondersteun dit. Die probleem is egter die uitvoering of toepassing daarvan. Dit blyk ietwat onmoontlik as ons na die huidige gewilligheid om uit te styg bo die lipdiens en ons voer die plan uit.

Gistermiddag is dit tydens ons gesprek met die Ouditeur Generaal ,Terence Nontembane bevestig. Nie een van die drie vlakke van regering beskik oor die nodige kennis, vermoeë en politieke begeerte of wil, om die geld doeltreffent aan te wend nie.

Amptenare wat nie opgelei is of oor die nodige vaardighede (skills) beskik nie, word vertrou met groot projekte en dus groot bedrae. Ons kommer is dat die geld toegedeel word, maar dit word nie doeltreffend aangewend nie. Dit lei tot ewe groot bedrae wat in die niet verdwyn.

Amptenare word aangestel weens hul politieke konneksies, ongeag vaardighede en kwalifikasies. Hulle faal gevolglik diwels, maar word dan net iin ‘n ander posisie herontplooi.

Die President sowel Minister van Finansies het baie klem gelê op infrastruktuurontwikkeling en werkskepping, maar daar is geen oorsig oor die implementering van die planne nie.

Die ekonomie moet groei om te voorsien in ons land se behoeftes. Werkskepping is ‘n duidelike gevolgvan groei in die ekonomie. Groei in die ekonomie beteken ‘n styging in die fisiese lewering van dienste en produkte. Die DA se beleid van 8% groei in die bruto binnelandse produk (BBP) is juis noodsaaklik om werkskepping te verseker. Ons markte is beperk en moet uitvoere e stimuleer. nOm dit suksesvol te kan doen, moet ons kompiterend wees. Dit beteken ons moet goedkoper produseer. Dit word verkry deur ‘n effektiewe verbetering in produktiwiteit wat die arbeidskomponent verlaag en produkte en dienste meer bekostigbaar maak.

Ons sal moet kers opsteek by ons vennote in die BRICK lande waar daar goeie groei is. Gister het in Minister Manual dit duidelik aan die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) gestel dat ons nie moet toelaat dat die vakbonde die SA ekonomie regeer nie.

Tydens die Internasionale Monetêre Fonds se besoek aan die aan die finans komitees van die parlement in 2010, was die oorheersende vraag ook hoe loonverhogings die koers van inflasie kon oorskrei, veral met die onaanvaarbare hoë werkloosheid syfer in SA. Die nasionale beplanningskommisie beveel self aan dat arbeidswetgwing ernstig heroorweeg moet word om werkskepping en die kompiterende aspekte aan te spreek. Geen wonder dat die Minister van Finansies sy ernstige kommer uitspreek oor die hoë salaris- en loonkomponent van die begroting nie.

Die grootste probleem wat doetreffendheid benadeel is die onwettige of korrupte besteding van fondse. Daar is te veel bewyse van die onreëlmatige besteding en ook misbruik van fondse deur politici en amptenare op alle vlakke van regering. Ja ons wil tog so graag “uithang” en spoggerig wees – kyk na ons Agbare Minister van Sport.

Net gister het Minister Manuel die Agbare Charl De Beer gevra waarom die NRVP die dag se vergaderings in ‘n spog hotel moes aanbied. Waarom nie binne die perseel van die parlement nie? Wat ‘n beredeneerde vraag!

Ek is oortuig dat ons as politici in die spieel moet kyk. Dis waar ons moet begin. Ons wonder waar die politieke oortuiging is om toestande te verander. Ons verteenwoordig ryk en arm. As politici moet ons soos ons hier sit, polities verantwoordelikheid te aanvaar, eties korrek en met respek op te tree – dis ons plig. Op die oomblik het mislukkings en korrupsie nie ‘n baas nie, maar kom ons sit hulle in die tronk, nog voordat hulle kan verskuif na die volgende ontplooïng.

Let u s take hands across political divides and execute our oversight responsibilities as affirmed on the day we were sworn in as members of the NCOP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *