Munisipale Debiteure Bly Bron van Kommer

Johan Visser MPP

DA Wes-Kaap Woordvoerder vir Plaaslike Regering, Wes-Kaapse Parlement

Op Woensdag, 16 Mei 2012, het die Wes-Kaapse Departemente van Plaaslike Regering en Tesourie die Staande Komitee op Plaaslike Regering Oorsig ingelig oor die derde kwartaallikse verslag van munisipaliteite. Die verslag behels die gekonsolideerde finansiële oorsig en die prestasieverslae van al die Wes-Kaapse munisipaliteite. Die Demokratiese Alliansie is tevrede met die spanderingspatroon van die verskillende munisipaliteite: Operasionele spandering is tans 66% en is bevredigend. Daar is egter vrae oor die spandering van kapitale begroting wat in die derde kwartaal slegs op 45% staan.

Die DA is tevrede dat munisipaliteite hul finansiële verpligtinge nakom ten opsigte van krediteure, maar die invordering van debiteure is ? ernstige bron van kommer. Dit is veral huishoudings wie se skuld reeds meer as R5 miljard beloop oor ? 90 dae tydperk.

Munisipaliteite se kontantvloei is in orde en die DA is tevrede dat die munisipaliteite in staat sal wees om hul skulde te delg. Daar is wel enkele munisipaliteite wat steeds nie die verpligte jaarverslae, halfjaarlikse verslae en begrotings ingedien het nie, soos wat vereis word deur die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (MFMA).

Die DA is ook tevrede dat die Departemente van Plaaslike Regering en die Tesourie innoverend optree om alle munisipaliteite van die nodige hulp te voorsien. Die meerderheid munisipaliteite sukkel egter steeds om Vlak 3-akkreditasie te bereik ten opsigte van koöperatiewe bestuur, boekhouding en voorsieningskettingbestuur en verantwoordelikhede.

? Probleem-area is munisipaliteite wat steeds te veel staatmaak op konsultante wat nie hul kundigheid oordra aan munisipale amptenare nie. ? Ander probleem is risikobestuur: Standaard operasionele prosedures moet uitgevoer word volgens die vereistes van die King III-verslag. Rampbestuur wat daarop gemik is om risiko’s van rampe te verlaag, is op ? bevredigende vlak en die verskillende rampsbestuursentra is operasioneel in die Wes-Kaap.

Dit is veral sekere kleiner munisipaliteite wat gesukkel het ook met kapasiteitstekorte. In die huidige finansiële jaar is daar reeds tien munisipale bestuurders asook twaalf ander senior-bestuurders vervang. Dit is ? uiters destabiliserende faktor ten opsigte van ? munisipaliteit se administrasie.

Oor die algemeen voldoen munisipaliteite aan die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan-Stelsel. Tydens ? onlangse Goeie Organisasie Praktyke-indaba is 484 ooreenkomste met die Provinsiale Departemente gesluit.

Wykskomitees funksioneer egter net in 22 van die 30 munisipaliteite, maar vordering word gemaak om alle munisipaliteite sover te kry om wykskomiteestelsels te implementeer.

Dit is verblydend om te sien dat munisipaliteite tot op datum reeds 60% spandeer het van hul grootmaat-infrastruktuurtoekennings van die finansiële jaar.

Waterbestuur van munisipaliteite is op ? baie bevredigende vlak, aangesien al 30 munisipaliteite meer as 60% behaal het ten opsigte van die bepalings van die bloudruppel-watergraderingstelsel.

Plaaslike regeringsbestuur lewer elke kwartaal ? volledige verslag aan die twee departemente en almal bly dus op hoogte van die finansiële- en prestasiebestuur van munisipaliteite. Indien nodig, kan ingrepe dus betyds gefasiliteer word in areas waar bekommernis is en regstellings gemaak word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *